Algemene voorwaarden

Downloads:
Terms and conditions (English)

Termes et conditions (Français)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Deutsch)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NELF/KOOPMANS-GROEP (VERSIE SEPTEMBER 2020)

Nelf/Koopmans Groep bestaande uit in ieder geval de volgende werkmaatschappijen:

Nelf Lakfabrieken B.V, P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V., DV Marrum B.V.,Nelf Marine Paints B.V.,

Nylo Food & Protective coatings B.V.

Op alle te sluiten overeenkomsten tussen (enige vennootschap van) de Nelf/Koopmans-groep enerzijds en de wederpartij(en) anderzijds, en op alle offertes, aanbiedingen, prijslijsten, leveringen en diensten van en bestellingen aan (enige vennootschap van) de Nelf/Koopmans-groep, zijn van toepassing de Uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt e.a. (15e uitgave) van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF),met daarnaast van toepassing zijnde de hierna weergegeven aanvullende bepalingen. Tezamen vormen deze de Algemene voorwaarden Nelf/Koopmans-groep (versie september 2020). De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden met inbegrip van de aanvullende bepalingen, zijn van toepassing ongeacht vanuit welke vennootschap/werkmaatschappij de Nelf/Koopmans-groep, wordt gefactureerd. Bij vertaling van deze algemene voorwaarden vanuit het Nederlands in een andere taal, zal de Nederlandstalige versie waar nodig altijd voorrang genieten.

UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. Vijftiende uitgave

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door en bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen, dat die inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN
Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de
uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden, gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 3. LEVERING
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heet verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na
aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn, betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT
Over overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. EMBALLAGE
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld, inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 10. KLACHTEN
1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 6 maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper – met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel – slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
7. De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
8. Ook koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN
1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is ui[t]gesloten.
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119a B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomende bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer een koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door den derde, aan wie de verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerd[erd] met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van euro 11,50.
8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 12. GESCHILLEN
Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen, zullen alle geschillen (kort geding of verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen worden beslecht naar Nederlands recht.
AANVULLENDE BEPALINGEN:

 

Aanvullend gelden voor alle te sluiten overeenkomsten (en alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, leveringen, diensten en bestellingen) de volgende bepalingen, die waar nodig voorrang genieten boven de andere (algemene) bepalingen die op de overeenkomst van toepassing zijn:

1. Onder “verkoper” wordt hierna verstaan de vennootschap uit de Nelf/Koopmans-groep die de overeenkomst sluit, onder “koper” wordt verstaan de wederpartij, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst wettelijk gekwalificeerd dient te worden (als overeenkomst van koop of anderszins), onder “product” wordt waar nodig mede “dienst” verstaan, en indien de overeenkomst anders dan als “koop” dient te worden gekwalificeerd dienen in het hiernavolgende weergegeven termen die op koop duiden zodanig aangepast te worden gelezen dat aan de kwalificatie voldaan wordt, nu deze bepalingen ook dan toepasselijk zijn.

2. Uitsluitend de vennootschap waarvan koper het product heeft gekocht geldt jegens koper als verkoper van het product. Onverminderd de overige bedongen uitsluitingen/beperkingen van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van concerngenoten van verkoper uit welken hoofde ook volledig uitgesloten.

3. Het product wordt geacht aan koper te zijn verkocht door de vennootschap die het product aan koper factureert, behoudens tegenbewijs door koper indien deze conform de navolgende bepaling tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur. Vermeldingen van vennootschapsnamen op product- en/of veiligheidsinformatie en TM’s (alle handelsmerkaanduidingen) betreffende het product (met inbegrip van Veiligheidsbladen) worden geacht enkel informatief te zijn en leveren geen (tegen)bewijs op betreffende de partij met wie koper contracteerde.

4. Bezwaren door koper tegen de juistheid van de aan koper toegezonden factuur (wat betreft afzender, inhoud en hoogte) dienen – op straffe van verval van rechten – schriftelijk en met opgave van redenen te worden ingediend bij verkoper binnen veertien dagen na verzending van de factuur.

5. Indien het gebruik (en/of het vervoer en/of de opslag en/of het afdanken en/of het doorverkopen en/of verder in het maatschappelijk verkeer brengen) van het product, dan wel hierbij behorende/hiermee samenhangende informatie (waaronder product- en/of veiligheidsinformatie, met inbegrip van Veiligheidsinformatiebladen) door koper tot schade bij een of meer derden leidt waarvoor een of meer van deze derden – op welke grond ook – verkoper en/of een of meer van haar concerngenoten mochten aanspreken, dient koper verkoper en haar concerngenoten terzake te vrijwaren.

6. De informatie als opgenomen in door of vanwege verkoper verstrekte/te verstrekken veiligheidsinformatiebladen – of eventuele andere product- en veiligheidsinformatie – werd verkregen van bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie – direct of geïmpliceerd – betreffende de correctheid. De condities of methoden van opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten controle en beheersing van verkoper en kunnen eventueel ook buiten de kennis van verkoper liggen. Om deze en andere redenen is verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, beschadiging of onkosten – of welke schade ook – die mocht voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product, en evenmin voor (onverhoopte gebreken aan) de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

7. Indien koper het product doorverkoopt of – onder welke titel ook – verder in het maatschappelijk verkeer brengt, staat hij er mede jegens verkoper en haar concerngenoten voor in dat aan de partij(en) verder in de keten adequate product- en veiligheidsinformatie wordt verstrekt die aan de daartoe geldende regels voldoet, waaronder (indien vereist) een correct Veiligheidsinformatieblad, op straffe van schadeplichtigheid van koper jegens (mede) verkoper en haar concerngenoten.

8. Daarnaast is – onverminderd artikel 12 Uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt e.a. (vijftiende uitgave) – altijd het hieronder weergegeven forumkeuzebeding toepasselijk:

Forumkeuzebeding. Op alle overeenkomsten tussen de “Nelf/Koopmans”groep en andere partijen, zal uitsluitend Nederlands recht toepasselijk zijn, en uitsluitend de Nederlandse rechterlijke macht zal bevoegd zijn tot kennisneming van geschillen.

(c) Zusex alle rechten voorbehouden 2024