Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie van het merk Zusex ‘Win een Race experience’ van PearlPaint (hierna: ‘Actie’) en eventuele medeorganisatoren.

 

Artikel 1.     Definities

1.1 Actie: de (win-)actie van Zusex waaraan Deelnemer kan deelnemen om de door PearlPaint geselecteerde prijzen te winnen, de inhoud van de Actie is te raadplegen op de volgende website: https://www.zusex.nl/finish-als-een-kampioen-met-zusex/
1.2 Actieperiode: de Actie duurt van 15-07-2024 tot 15-10-2024
1.3 Actievoorwaarden: deze actie- en spelvoorwaarden die van toepassing zijn op de door PearlPaint (mede) georganiseerde Actie.
1.4 PearlPaint: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PearlPaint Group ”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 04037216, tevens gebruiker van deze Actievoorwaarden.
1.5 Deelnemer: deelnemer aan de Actie, zijnde een natuurlijke persoon die woonachtig is in Nederland of België.

 

Artikel 2.     Deelname aan Actie

2.1 Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met deze Actievoorwaarden.
2.2 Deelname staat gedurende de Actieperiode open voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Indien achteraf blijkt dat u als Deelnemer geen 18 jaar en ouder bent, wordt u uitgesloten van (verdere) deelname.
2.3 Deelname aan de ‘Actie’ geschiedt volgens de voorgeschreven procedure zoals aangekondigd bij de Actie en op de specifieke Actiewebsite te lezen is. Voor deelname aan de Actie kan het vereist zijn om adequate voorzieningen (bijv. telecommunicatievoorzieningen zoals internet) te hebben, of vooraf bepaalde handelingen te verrichten zoals het invoeren van gegevens: naam, een geldig e-mailadres en postadres. Deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens juist, geldig en volledig zijn.
2.4 Deelname aan de ‘Actie’ is gratis tenzij anders vermeld bij de aankondiging van de Actie. Voor eventuele kosten die Deelnemer maakt in verband met de Actie is PearlPaint niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
2.5 Het aantal keren deelname aan de actie is onbeperkt, maar wel beperkt tot 1 emailadres per bedrijf. Registratie en toewijzing van het aantal geregistreerde codes vindt plaats op basis van het e-mailadres. PearlPaint is niet verantwoordelijk voor foutieve invoer van het e-mailadres door de deelnemer en er is geen correctie achteraf mogelijk.
2.6 De gegevens die u bij deelname aan de Actie verstrekt worden door PearlPaint zorgvuldig behandeld conform de toepasselijke privacywetgeving. In de privacyverklaring van PearlPaint leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: https://PearlPaint.com/privacy-statement/
2.7 Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn: werknemers van PearlPaint en ingeschakelde derden die ten behoeve van PearlPaint aan de Actie werken.
2.8 PearlPaint heeft het recht deelname aan de Actie te (doen) controleren op naleving van de Actievoorwaarden. Bij (vermeende) misbruik of fraude behoudt PearlPaint zich het recht om een deelname te diskwalificeren of te weren.

 

Artikel 3.     Prijzen

3.1 Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen van Zusex.
3.2 Met deelname aan de Actie kunnen uitsluitend de prijzen gewonnen worden zoals aangekondigd bij de Actie. Er kunnen geen andere voordelen verkregen worden.
3.3 Prijzen zijn nimmer in te ruilen voor contant, giraal geld of andere Ook kunnen prijzen niet in een winkel of bij een retailer worden ingewisseld of gebruikt worden voor het verkrijgen van andere voordelen dan de prijzen zoals aangekondigd bij de Actie.
3.4 Prijzen kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon, noch zijn eventuele behaalde scores samen te voegen.
3.5 Indien en voor zover er kansspelbelasting over de (uitgekeerde) prijzen verschuldigd is, dan zal PearlPaint die voldoen.

 

Artikel 4.    Uitreiking

4.1 Het selecteren van winnaars en het uitreiken van prijs geschiedt op onpartijdige wijze door PearlPaint. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.2 Uitsluitend Deelnemers die gedurende de Actieperiode op de voorgeschreven wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en geselecteerd zijn hebben recht op een prijs die bij de Actie behoort.
4.3 Indien bij een Actie meerdere identieke prijzen uitgekeerd kunnen worden, dan keert PearlPaint één prijs uit per natuurlijke persoon.
4.4 Prijswinnaars zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk voor 31 oktober via de opgegeven contactgegevens op de hoogte worden gesteld van hun gewonnen Dit gebeurt via email.
4.5 De te winnen race experience vindt plaats op donderdag 14 november en duurt de gehele Indien een prijswinnaar verhinderd is op de dag van de Race Experience vindt geen compensatie plaats, maar wordt een nieuwe prijswinnaar getrokken.

 

Artikel 5.     Wijziging en beëindiging

5.1 U kunt zich altijd terugtrekken en afmelden van (verdere) deelname aan de Bij afmelding of terugtrekking worden uw gegevens verwijderd.
5.2 PearlPaint behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de inhoud van de Actie, de voordelen, de prijzen en Actievoorwaarden.
5.3 Tevens behoudt PearlPaint zich het recht voor de Actie te beëindigen. PearlPaint is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van de Actie.

Artikel 6.  Overmacht en aansprakelijkheid

6.1 In geval van overmacht is PearlPaint gerechtigd de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en daarbij tevens de prijsuitreiking te (doen) annuleren, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.
6.2 PearlPaint is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van of verband houdt met deelname aan de ‘Actie’. In het bijzonder is PearlPaint niet aansprakelijk voor schades die verband houden met of het gevolg zijn van: beëindiging of wijziging van de ‘Actie’; het deelnemen aan de race experience, typ- of drukfouten in voorwaarden, aanbiedingen, acties van PearlPaint; fouten of gebreken in hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of ontoegankelijkheid van de website.
6.3 Indien Deelnemer ten onrechte een prijs is onthouden dan zal de aansprakelijkheid van PearlPaint beperkt zijn het alsnog verstrekken van een (vervangende) prijs.

 

Artikel 7. Overige

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten rondom de Actie berusten en blijven berusten bij PearlPaint en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Actie van PearlPaint geheel of gedeeltelijk te reproduceren.
7.2 Deze Actie is conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen PearlPaint handelt altijd conform hetgeen bepaald is in de vorengenoemde Gedragscode.
7.3 Deelnemer, zijnde een winnaar, gaat ermee akkoord dat PearlPaint voor promotionele doeleinden de gegevens van Deelnemer kan Tevens toont Deelnemer zich bereid mee te werken aan promotionele activiteiten rondom de Actie van PearlPaint in de vorm van tekst, foto en video. Medewerking en gebruik van gegevens van Deelnemer geeft geen recht op een (financiële) vergoeding.
7.4 Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of Actievoorwaarden kunnen gericht worden aan PearlPaint , per adres Larserpoortweg 20, (8218 NK) LELYSTAD.
7.5 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze Actievoorwaarden of Actie zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
7.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Actievoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

(c) Zusex alle rechten voorbehouden 2024